Memories van successie worden sinds 1818 opgesteld voor de belasting, die je over een erfenis moet betalen. In de memories vind je informatie over bezittingen en erfgenamen van overleden personen.

Ga gelijk naar:


Wat is een memorie van successie?
Vanaf 1806 moet er Nederland volgens het successierecht belasting over een erfenis betaald worden. Om te bepalen hoeveel de erfgenamen precies moesten betalen, werd er vanaf 1818 bij een sterfgeval een akte opgemaakt. Deze memorie (overzicht) van successie (erfenis) vermeldt de erfgenamen, de inhoud en de waarde van de erfenis.

Informatie in een memorie van successie
Een memorie van successie bevat meestal de volgende informatie:

  • namen van de overledene
  • plaats en datum van overlijden
  • burgerlijke staat van de overledene
  • namen en woonplaatsen van alle erfgenamen en legatarissen
  • overzicht van het bezit aan onroerende goederen met bijbehorende gegevens uit het kadaster

In de memorie van successie staat vermeld of een testament of huwelijkscontract op naam van de overledene is opgesteld, evenals datum, naam en vestigingsplaats van de notaris. Met deze informatie kun je de aktes online of in een archief opzoeken. Memories van successie zijn dus een handig middel om notariële akten op te sporen.

Geen memorie van successie?
Vind je geen memorie van successie van een bepaalde persoon, dan kan het zijn dat deze akte voor hem of haar niet is opgemaakt. Er hoefde namelijk niet altijd belasting betaald worden. Zo hoefde er tot 1878 geen belasting betaald worden als er alleen erfgenamen in de rechte lijn van de overledene waren. In de tijd daarna betaalden personen alleen bij een erfenis met een waarde van meer dan 1000 gulden. Bezat een overledene geen onroerend goed, dan werd evenmin belasting geheven. Hetzelfde gold voor een erfenis met een waarde (na aftrek van eventuele schulden) van minder dan 300 gulden.

Het belang van memorie van successie voor stamboomonderzoek
In een memorie van successie staat veel informatie over familieleden van de overleden persoon. Erfgenamen worden met naam, toenaam, beroep of functie en verblijfplaats genoemd. Uit de lijst met nagelaten goederen kun je informatie over de samenstelling en de grootte van de erfenis halen. Ook de waarde van de erfenis en eventuele schulden van de overledene zijn beschreven. Zo kun je je een beeld vormen van de omstandigheden, waaronder een persoon in het verleden moet hebben geleefd.

Waar zijn memories van successie?
Je kunt memories van successie raadplegen in provinciale of gemeentelijke archieven. Op WieWasWie.nl staan alleen de indexen van memories van successie van bepaalde deelnemende archieven. Met de indexen kun je de vindplaats van originele aktes bepalen.  

Documenten & scans

WieWasWie bevat miljoenen historische documenten over personen in het verleden, zoals geboorteaktes, bevolkingsregisters en doop-, trouw en begraafboeken en veel meer. 

De belangrijkste gegevens uit de originele bronnen staan op WieWasWie, vaak is er ook een scan van de gehele bron te bekijken! 

Over de inhoud van WieWasWie

Foutje gevonden?

Fouten in documentdetails kun je doorgeven via het formulier "Opmerkingen" onder de detailgegevens. De melding wordt dan doorgegeven aan de archiefinstelling die het document via WieWasWie aanbiedt. Je moet daarvoor wel zijn ingelogd bij WieWasWie.

Die instelling zal dan z.s.m. de fout aanpassen. Daardoor wordt de correctie niet alleen op WieWasWie maar ook in de 'brondatabase' doorgevoerd

In je accountinstellingen kun je kiezen of je eventuele opmerkingen en foutmeldingen van andere WieWasWie-gebruikers wilt zien.

join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close