WieWasWie is niet bekend met het materiaal dat door derden op WieWasWie.nl wordt aangeboden. Zij voert geen controle of redactie uit voor of na plaatsing van de informatie op de website en is hiertoe ook niet wettelijk verplicht.

Inbreukmakend materiaal
Desondanks zet WieWasWie zich wel in om de rechten van derden (zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) zo goed mogelijk te beschermen. Om eventuele inbreuk op de rechten en/of belangen van derden snel te kunnen beƫindigen, heeft WieWasWie een procedure waarmee melding kan worden gemaakt van inbreukmakend materiaal.

Verwijdering
WieWasWie mag alleen inbreukmakend materiaal van de website verwijderen, wanneer na een melding blijkt dat het desbetreffende materiaal ook echt onrechtmatig is. Daarom zijn een goed onderbouwde melding en bewijsstukken van belang. Als WieWasWie redenen heeft aan de juistheid van een melding te twijfelen, zullen we de desbetreffende content niet verwijderen. Bij een onvolledige melding kan WieWasWie aanvullende informatie vragen. WieWasWie is te allen tijde gerechtigd materiaal van de website te verwijderen op basis van de eigen voorwaarden die het gebruik van de website betreffen.

Een melding doen
In een melding over (mogelijk) inbreukmakend materiaal moet in ieder geval de volgende informatie staan:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van degene die de melding doet
  • Een beschrijving van het volgens de melder onrechtmatig op de website geplaatste materiaal
  • De locatie waar het volgens de melder onrechtmatige materiaal staat (aangegeven met een internetadres)
  • De datum waarop het volgens de melder onrechtmatige materiaal op WieWasWie.nl is gezet en de datum waarop de melder dit op WieWasWie.nl heeft gezien
  • Wat volgens de melder precies onrechtmatig is aan het materiaal. Wanneer het gaat om inbreuk op merkrechten, handelsnaamrechten en/of auteursrechten, moet ook het merk, de handelsnaam en/of het werk waarop volgens de melder inbreuk wordt gemaakt, worden beschreven. Daarnaast moet de melder bewijs meesturen, waaruit blijkt dat de melder in zijn recht staat.

Je kunt een melding sturen naar: helpdesk@wiewaswie.nl

Aansprakelijkheid
WieWasWie is geen partij in een eventueel conflict tussen de melder en degene, die volgens de melder het onrechtmatige materiaal plaatste. WieWasWie accepteert daarnaast geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade, die de melder lijdt als het gevolg van onrechtmatig geplaatst materiaal. Evenmin accepteert WieWasWie aansprakelijkheid voor mogelijke schade, die kan ontstaan na het verwijderen van materiaal door WieWasWie.

WieWasWie respecteert en beschermt de privacy van alle melders. Persoonlijke informatie die bij een melding aan WieWasWie wordt doorgegeven, zal vertrouwelijk en alleen voor de melding worden behandeld.

Verantwoordelijkheid en vrijwaring
De melder verklaart de juistheid en de rechtmatigheid van aangifte van de door hem geleverde informatie. Hij is verantwoordelijk voor alle mogelijke schade voor WieWasWie bij een onjuist gedane melding. De melder vrijwaart WieWasWie bovendien van iedere aanspraak van derden in verband met een blokkering en/of verwijdering van materiaal van de website. De vrijwaring geldt ook voor alle mogelijke kosten voor WieWasWie in verband met het maken van een dergelijke aanspraak. Hieronder valt ook - maar niet alleen - het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Hoe zoek je op WieWasWie?

Zoekinstructies

Zoekinstructies

Documentdetails

Vanuit een document kun je eenvoudig een aantal acties in gang zetten, zoals:

  • een scan bekijken
  • opslaan als favoriet
  • nieuwe zoekopdracht starten

Ontdek de mogelijkheden!

Handelingen vanuit documentdetailpagina

Klik om te vergroten

Foutje gevonden?

Fouten in documentdetails kun je doorgeven via het formulier "Opmerkingen" onder de detailgegevens. De melding wordt dan doorgegeven aan de archiefinstelling die het document via WieWasWie aanbiedt. Je moet daarvoor wel zijn ingelogd bij WieWasWie.

Die instelling zal dan z.s.m. de fout aanpassen. Daardoor wordt de correctie niet alleen op WieWasWie maar ook in de 'brondatabase' doorgevoerd

In je accountinstellingen kun je kiezen of je eventuele opmerkingen en foutmeldingen van andere WieWasWie-gebruikers wilt zien.

join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close