Hier vind je de definities van belangrijke of veelvoorkomende genealogische termen en begrippen.

Aanverwanten

Aanverwanten zijn personen die aan elkaar verwant zijn door een huwelijk of een partnerschapregistratie. Je bent bijvoorbeeld een aanverwant van je zwager, schoonzus, schoonouders, maar ook van een aangetrouwde oom of tante.

Aanverwantschap

Een aanverwantschap is een verwantschap die door een huwelijk of een partnerschapsregistratie ontstaat. Je bent bijvoorbeeld een aanverwant van je zwager, schoonzus, schoonouders, maar ook van een aangetrouwde oom of tante.

Achternaam

Een achternaam is het deel van de persoonsnaam dat door de vorige generatie is doorgegeven. Een achternaam volgt op de voornaam. Een achternaam wordt ook wel familie- of geslachtsnaam genoemd.

Adresnaam

Een adresnaam is een type familienaam die is ontleend aan de plek waar de eerste naamdrager van een familie woonde. Een adresnaam bevat een aardrijkskundige beschrijving en is nauw verwant aan de herkomstnaam, maar geeft een preciezere aanduiding van een locatie. Voorbeelden zijn: Ten Brink, Van Dijk, Van der Meulen, Van de Heide, Van de Eshof en Zielhorst.

Afstammingsreeks

Een afstammingsreeks is een vorm van stamboomonderzoek dat een overzicht geeft van de afstamming van een bepaalde persoon in relatie tot een van zijn voorouders. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn kan worden gevolgd.

Akte

Gedagtekend en ondertekend geschrift, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen zijn vastgelegd. De akte dient als bewijs van datgene wat erin beschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegde persoon, zoals een notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand.

Aktedatum

De datum waarop de akte is opgesteld. Deze kan verschillen van de gebeurtenisdatum.

Aktenummer

Refereert aan de herkomst en plaatsing van de akte of registratie.

Akteplaats

De plaats waarin de akte is opgesteld. Deze kan verschillen van de gebeurtenisplaats.

Aktes van de burgerlijke stand

Systeem van bevolkingsregistratie dat sinds 1811 door de Nederlandse overheid gehanteerd wordt. Elke gebeurtenis met betrekking tot de burgerlijke staat van mensen wordt in een akte opgesteld door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de desbetreffende gemeente. De opgemaakte aktes worden verzameld in de registers van de burgerlijke stand. Deze bestaat uit het geboorteregister, het huwelijksregister en het overlijdensregister.

Ambtenaar van de burgerlijke stand

Ambtenaren van de burgerlijke stand maken akte op van alle gebeurtenissen rond de burgerlijke staat van mensen. Het kan gaan om een akte van een geboorte, een huwelijk, een echtscheiding of een overlijden. De aktes worden opgenomen in de registers van de burgerlijke stand.

Begint met

Zoek alle namen die beginnen met de ingevoerde term. BV 'Veen' leidt tot 'Veen', maar ook 'Veenendaal', en 'Veenhuizen', en 'Cor' zoekt ook naar 'Cornelis', 'Cornelia' en 'Cora'

Begraafregister

De registers waarin kerkgenootschappen begrafenissen vastlegden. Priesters, predikanten en kosters beschreven chronologisch wie er wanneer in hun geloofsgemeenten werden begraven. Begraafregisters zijn belangrijke genealogische bronnen van informatie over de periode van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Zie ook: dtb-registers.

Besnijdenisregister

Synagogen legden in hun registers wie wanneer besneden werd. Volgens de joodse traditie vindt besnijdenis van jongetjes plaats op de achtste dag na de geboorte. Als bron zijn besnijdenisregisters vergelijkbaar met doopregisters. Alhoewel meisjes niet in de besnijdenisregisters voorkomen, worden zij wel tot dtb-registers gerekend.

Bevolkingsregister

Via het bevolkingsregister houdt de overheid omvang en samenstelling van haar bevolking bij, bijvoorbeeld bij veranderingen in huwelijkse staat en woonadres of bij geboortes en sterfgevallen. Het Nederlandse bevolkingsregister kende verschillende vormen: 1850-1920: vastbladig bevolkingsregister (boekvorm); 1920-1939: gezinskaarten, 1939-1994; persoonskaarten. In 1994: geautomatiseerd bevolkingsregister in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Bidprentje

Een bidprentje wordt binnen het katholieke geloof uitgedeeld ter herinnering aan een doopsel, een eerste communie, een vormsel, een huwelijk, het priesterschap of een overlijden. Het bidprentje bevat een religieuze afbeelding en meestal ook een gebed. Op de achterkant staan gegevens van de persoon, voor wie het bidprentje is gemaakt. Bij een sterfgeval worden naam, titel, geboorte-, sterf- en begraafdag van de overledene vermeld.

Bloedverwanten

Bloedverwanten zijn personen met eenzelfde voorouder. Je bent bijvoorbeeld een bloedverwant van je ouders, eventuele broer(s) en zus(sen), opa en oma, ooms en tantes, (achter)neven en je (achter)nichten.

Bloedverwantschap

Een bloedverwantschap is een relatie tussen twee personen met eenzelfde voorouder. Je bent bijvoorbeeld een bloedverwant van je ouders, eventuele broer(s) en zus(sen), opa en oma, ooms en tantes, (achter)neven en (achter)nichten.

Boedelinventaris

Een boedelinventaris is een beschrijving van iemands nalatenschap en wordt opgesteld wanneer een persoon is overleden. Bij meer erfgenamen wordt de verdeling van eigendommen, schulden en tegoeden vastgelegd in een akte van boedelscheiding.

Boedelscheiding

De boedelscheiding beschrijft hoe bezittingen van een overleden persoon onder erfgenamen worden verdeeld. In een boedelinventaris wordt het bezit opgeschreven, voordat de erfenis verdeelt of gescheiden kan worden. In een akte van boedelscheiding vind je de namen van de overledene en zijn erfgenamen, met een beschrijving van hun erfdeel. De boedelscheiding wordt door de erfgenamen ondertekend.

BS Geboorte

Geboorteakte uit de burgerlijke stand

BS Huwelijk

Huwelijksakte uit de burgerlijke stand

BS Overlijden

Overlijdensakte uit de burgerlijke stand

Burgerlijk stand

Systeem van bevolkingsregistratie dat sinds 1811 door de Nederlandse overheid wordt gebruikt. Van elke gebeurtenis rond de burgerlijke staat van personen wordt een akte opgesteld door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de desbetreffende gemeente. De opgemaakte aktes worden verzameld in de registers van de burgerlijke stand. Deze bestaat uit het geboorte-, het huwelijks- en het overlijdensregister.

Burgerlijke staat

De burgerlijke staat omschrijft de officiële status of rechtstoestand van een persoon, zoals afstamming, nationaliteit, geslacht, leeftijd en huwelijkse staat. Je burgerlijke staat kan bijvoorbeeld 'getrouwd' of 'minderjarig' zijn.

DNA

DNA is in de cellen van ons lichaam opgeslagen erfelijk en uniek materiaal. Met DNA onderzoek kan een biologisch verwantschap worden aangetoond.

Documenttype

Wat voor bron betreft het? Klik op het documenttype voor een uitgebreide beschrijving.

Doop-, trouw- en begraafregisters

In doop-, trouw- en begraafregisters (dtb-registers) legden kerken van oudsher de belangrijkste momenten in de levensloop van hun leden vast. Predikanten, pastoors en kosters beschreven chronologisch wie er in hun kerken werden gedoopt, trouwden en begraven werden. Dtb-boeken zijn de belangrijkste genealogische bronnen van persoonsgegevens van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Toen zijn de dtb-registers overgegaan naar de gemeentelijke overheden.

Doopregisters

In doopregisters houden kerkgenootschappen bij wie er wanneer in hun kerk worden gedoopt. Ook de namen van de ouders en de getuigen worden genoteerd. Doopregisters zijn een belangrijke genealogische bron van voor de periode van de burgerlijke stand in 1811.

DTB Begraven

Een vermelding van een begrafenis in een begraafregister van een kerk.

DTB Dopen

Een vermelding van een doop in een doopregister van een kerk.

DTB Trouwen

Een vermelding van een huwelijk in een trouwregister van een kerk.

DTB-registers

In doop-, trouw- en begraafregisters (dtb-registers) legden kerken van oudsher de belangrijkste momenten in de levensloop van hun leden vast. Predikanten, pastoors en kosters beschreven chronologisch wie er in hun kerken werden gedoopt, trouwden en wie er begraven werden. De dtb-boeken zijn de belangrijkste genealogische bronnen van persoonsgegevens van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Toen zijn de dtb-registers overgegaan naar gemeentelijke overheden.

Erfenis

Een erfenis is het geheel van bezittingen en schulden die een persoon (de erflater) na zijn overlijden achterlaat. De erfgenamen krijgen de erfenis toebedeeld. De erflater kan de verdeling van de erfenis tijdens zijn leven laten vastleggen in een testament. Bij het ontbreken van een testament valt de nalatenschap onder de regels van het erfrecht.

Erfgoedinstelling

Dit document wordt door deze instelling beheerd en beschikbaar gesteld via WieWasWie.

Erflater

De persoon die bij zijn overlijden eigendommen en schulden nalaat. Het geheel van bezittingen en schulden van de erflater noemen we een erfenis of nalatenschap.

Erfrecht

Het deel van het burgerlijk recht dat de overgang van een erfenis op de erfgenamen regelt. Bij het ontbreken van een testament wordt de erfenis verdeeld volgens de regels van de erfwet.

Exact

Zoek resultaten gelijk aan de ingevoerde term.

Familienaam

Een familienaam is de door de vorige generatie doorgegeven persoonsnaam. Een familienaam volgt op de voornaam van een persoon. In tegenstelling tot de voornaam wordt de familienaam door familieleden gedeeld. De familienaam wordt ook wel achternaam of geslachtsnaam genoemd.

Familiepagina's

Elke stamboom op WieWasWie heeft een eigen pagina waarop verhalen en beeldmateriaal over de familie geplaatst kan worden. Ze worden door gebruikers van WieWasWie aangemaakt en beheerd.

Familierechtelijke betrekking

De formele verwantschap tussen twee personen (juridische familierelatie). De relatie ontstaat door een geboorte, adoptie, huwelijk of partnerschapsregistratie. De familierelatie wordt in officiële aktes vastgelegd. Genealogen noemen de juridische verwantschap ook wel filiatie.

Familieverwantschap

Familieverwantschap geeft de soort en de graad van familieband tussen individuele personen of groepen weer. Daarbij zijn bloedverwanten en aanverwanten te onderscheiden. De mate van verwantschap wordt bepaald op basis van verwantschapsgraden.

Filiatie

Met filiatie wordt in de genealogie de formele verwantschap tussen twee personen bedoeld. Deze relatie wordt ook wel een familierechtelijke betrekking genoemd. Een filiatie ontstaat door een geboorte, adoptie, een huwelijk of partnerschapsregistratie. De familierelatie wordt vastgelegd in officiële aktes.

Gebeurtenisdatum

De datum waarop de gelegenheid in de akte of registratie plaatsvond. Deze kan verschillen van de aktedatum, zo wordt een geboorteakte later opgesteld dan de geboorte daadwerkelijk plaatsvond.

Gebeurtenisplaats

De plaats waarin de gelegenheid omschreven in de akte plaatsvond, bijvoorbeeld een geboorte in een geboorteakte. Deze plaats kan verschillen van de akteplaats.

Geboorteakte

Een geboorteakte wordt opgesteld wanneer een geboorte bij de gemeente wordt aangegeven. In de akte staan de namen van het kind en de namen en beroepen van de ouders (en tot 1935 van de getuigen van de aangifte). De naam in de geboorteakte is de officiële persoonsnaam. Ook geboortedatums, geboorteplaatsen en soms het adres van de ouders zijn in de akte opgenomen. Geboorteaktes zijn onderdeel van het geboorteregister van een gemeente.

Geboorteregister

In het geboorteregister worden alle geboorteaktes verzameld. Het register is onderdeel van de burgerlijke stand.

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is het systeem waarin Nederlandse gemeentes sinds 1994 de persoonsgegevens van hun inwoners bijhouden. De GBA is de geautomatiseerde vorm van het bevolkingsregister en de opvolger van de persoonskaarten. Van iedere persoon wordt informatie in een digitale persoonslijst bijgehouden. Gegevens die in het bevolkingsregister en in de persoonskaarten nog wel zijn geregistreerd, komen niet meer voor in de GBA, zoals de beroepen en kerkgenootschappen.

Genealogie

De term genealogie staat voor de wetenschappelijke variant van stamboomonderzoek en voor een bepaalde soort van stamboomonderzoek. Bij genealogie als wetenschap wordt de kritische genealogische onderzoeksmethode gevolgd. Bij genealogie als vorm van stamboomonderzoek worden verwantschapsbanden van een stamvader alleen in de rechte mannelijke lijn geinventariseerd. Van de zonen wordt steeds het gehele gezin, en van dochters enkel de partners in kaart gebracht.

Geslachtsnaam

Een geslachtsnaam is de door de vorige generatie doorgegeven naam van een persoon. Een geslachtsnaam volgt op de voornaam van een persoon. De geslachtsnaam wordt door familieleden gedeeld en wordt ook wel achternaam of familienaam genoemd.

Gezinskaart

Een gezinskaart werd als onderdeel van het Nederlandse bevolkingsregister tussen 1920 en 1939 gebruikt. Het systeem van gezinskaarten volgde op het vastbladige bevolkingsregister dat vanaf 1850 werd gebruikt. Beide systemen bevatten per huisadres de gegevens van een huishouden en de veranderingen daarbinnen. In 1939 werd het bevolkingsregister gepersonaliseerd met de invoering van de persoonskaart.

Huwelijksakte

Een huwelijksakte wordt bij een huwelijk opgesteld door een ambtenaar van de burgerlijke stand. De akte bevat de datum en de plaats van het huwelijk en de namen, geboortedatums, geboorteplaatsen, leeftijden en beroepen van de bruid en de bruidegom. Ook de namen en de beroepen van de ouders en de getuigen worden vermeld. De akte wordt met de huwelijksbijlagen verzameld in het huwelijksregister van de burgerlijke stand.

Huwelijksbijlagen

Huwelijksbijlagen zijn de bewijstukken, die bruid en bruidegom bij de gemeente moeten inleveren om te kunnen trouwen, zoals een kopie van hun geboorteaktes, en overlijdensaktes van eventuele overleden echtgenoten. De bruidegom moest een militiebewijs overlegggen in verband met het voldoen van zijn dienstplicht. De huwelijksbijlagen kunnen nog andere aktes bevatten, zoals een officiële toestemming of een eventueel uittreksel van de overlijdensakte van de ouders. Een andere mogelijke huwelijksbijlage is een verklaring van onvermogen van het bruidspaar, in het geval zij niet voor de huwelijksvoltrekking konden betalen.

Huwelijksregister

Het huwelijksregister is het onderdeel van de burgerlijke stand, waarin de Nederlandse huwelijksaktes, huwelijksbijlagen en echtscheidingsaktes verzameld worden.

Kadaster

Op Limburg na (10 jaar later) wordt in Nederland in 1832 de ‘Dienst voor het kadaster en de openbare registers’ (KADOR) ingevoerd, ook wel gewoon kadaster genoemd. In dit register worden gegevens en wijzigingen rond onroerend goed (percelen) vastgelegd. In het kadaster vind je de naam van de eigenaar of vruchtgebruiker, de locatie, afmetingen en gebruik van het perceel. Het kadaster is oorspronkelijk ingesteld om een eerlijke heffing van belasting op onroerende zaken mogelijk te maken. Vanaf 1838 kwam er ook de taak bij om rechtszekerheid te bieden op het gebied van bijvoorbeeld eigendom, hypotheek, het recht van opstal of het recht van overpad. Het bijhouden van deze zonaamde hypothecaire boekhouding was voorheen (1832 - 1844) de verantwoordelijkheid van de dienst Hypotheekbewaring.

Kerkboeken

Kerkboeken is een andere benaming voor doop-, trouw- en begraafregisters.

Kerkboeken (DTB)

Kerkboeken (DTB) is een andere benaming voor de doop-, trouw-, en begraafregisters, waarin kerken gegevens over hun leden bijhielden. In de boeken beschreven predikant, pastoor of koster chronologisch wie er in de kerk werd gedoopt, trouwde en werd begraven. Elke kerk hanteerde een eigen manier van registreren, zodat de informatie in de dtb-registers per plaats en per kerkgenootschap verschilt.

Kritische genealogische methode

Deze wetenschappelijke benadering van stamboomonderzoek kent verschillende stappen: 1. Formuleren van de onderzoeksvraag: ruim geformuleerd, zoals 'wie waren mijn voorouders?' of specifiek 'waar woonde de tante van mijn grootvader aan moederskant?'. 2. Verkennen: nagaan of de onderzoeksvraag al in bestaand stamboomonderzoek is beantwoord. 3. Bronnenonderzoek: verzamelen van nieuwe gegevens en controle van bekende gegevens. 4. Kritisch beoordelen van de betrouwbaarheid van de gegevens en het vastleggen van de gegevens met bronvermelding. 5. Onderzoeksvraag beantwoorden en vastleggen in een onderzoeksverslag of publicatie.

Legataris

Een legataris krijgt eigendommen of geld uit een erfenis van een overleden persoon. Wanneer in een testament een legaat is opgenomen, staat in het legaat precies beschreven wat de persoon of instelling erft. Een legaat wordt vaak gebruikt als de erflater wil nalaten aan een niet direct wettelijke erfgenaam. In de middeleeuwen lieten personen bijvoorbeeld bezittingen bij legaat na aan de kerk waartoe zij behoorden. Nu worden goede doelen vaak als legataris in een testament opgenomen. Een legataris is niet verantwoordelijk voor eventuele schulden in de nalatenschap.

Matroniem

Een van de moeders voornaam afgeleide naam.

Memories van Successie

Vanaf 1806 moet in Nederland belasting worden betaald over een erfenis, de zogenaamde successiebelasting. Om te bepalen hoeveel successiebelasting erfgenamen moeten afstaan, wordt na het overlijden van een persoon een akte opgesteld. Het opmaken van deze memorie (akte) van successie (erfenis) gebeurde pas vanaf 1818 met de invoering van een nieuwe wet op de successiebelasting. In de akte staan de erfenis, de waarde en de erfgenamen omschreven.

Naamreeks

Een naamreeks geeft een overzicht van de opeenvolgende voorouders van een bepaald persoon met dezelfde familienaam. Volgt de naamreeks de rechte mannelijke lijn, dan is deze gelijk aan de stamreeks. Wanneer de familienaam een of meermalen via de vrouwelijke lijn is vererfd, heet het overzicht een naamreeks.

Nalatenschap

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen en schulden, dat een persoon bij zijn overlijden achterlaat.

Overlijdensregister

Het overlijdensregister is het onderdeel van de burgerlijke stand, waarin alle overlijdensaktes verzameld worden.

Parenteel

Een parenteel is een vorm van stamboomonderzoek, waarbij alle afstammelingen van een stamvader en zijn echtgenote(s) in kaart worden gebracht. Een parenteel bevat een overzicht van mannelijke- en vrouwelijke nakomelingen van de stamouders.

Partnerschapsregistratie

Een partnerschapsregistratie is een wettelijk geregelde en erkende samenlevingsvorm tussen twee partners. De vastgelegde rechten en plichten zijn vergelijkbaar met die van een huwelijk. Het belangrijkste verschil ligt in de familierechtelijke betrekkingen van de partners met hun kinderen. Bij een getrouwd paar zijn beide partners bij wet automatisch de ouders van het kind. Bij een geregistreerd partnerschap wordt alleen de vrouw de wettelijke ouder. De partner moet het kind officieel erkennen om ook wettelijk de ouder te worden. In Nederland is de mogelijkheid van het geregistreerd partnerschap in 1998 ingevoerd.

Patroniem

Een patroniem is een van de voornaam van vader afgeleide naamsaanduiding. Het gebruik van een patroniem stamt van voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811. Toen gebruikten veel personen hun vaders naam als toenaam. Bijvoorbeeld: het kind Harm met vader Jan werd Harm Jans genoemd. Na invoering van de burgerlijke stand bleven sommigen een patroniem gebruiken tussen de voornaam en de familienaam in. Zo werd Harm Jans aangepast tot Harm Jans Mulder.

Persoonskaart

Een persoonskaart is de persoonsgebonden vorm van het bevolkingsregister dat tussen 1939 en 1994 is gebruikt. De kaart bevat informatie over ten minste één persoon en vermeldt voornamen, familienaam, geboorte, huwelijk en overlijden. Je vindt ook gegevens op de kaart, die nog niet eerder in het bevolkingsregister waren opgenomen, zoals de namen van de ouders, hun geboorteplaats en geboortedatum. Kinderen werden alleen op de persoonskaart van het gezinshoofd geregistreerd. Ook werd vermeld wanneer zij het gezin verlieten om redenen van een huwelijk, vertrek of overlijden. De persoonskaarten waren de opvolgers van de gezinskaarten. In 1994 werden de persoonskaarten op hun beurt vervangen door de gemeentelijke basisadministratie (GBA).

Persoonslijst

Een persoonslijst is het geheel van gegevens dat over een persoon in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is opgenomen. De geautomatiseerde GBA verving in 1994 de bevolkingsregistratie door middel van persoonskaarten. Van personen die per 1 oktober 1994 of langer dan twee jaar geleden overleden zijn, kun je bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) uittreksels van persoonslijsten opvragen. Het CBG geeft niet alle gegevens vrij op hun uittreksels omdat het recente informatie betreft.

Persoonspagina's

Een persoonspagina gaat over een persoon in een stamboom op WieWasWie. Het is een soort van biografie die door een gebruiker van WieWasWie aangemaakt, en kan verhalen en beeldmateriaal bevatten.

Registers van de burgerlijke stand

De burgerlijke stand wordt als bevolkingsregistratie sinds 1811 door de Nederlandse overheid gehanteerd. Vanaf dat jaar wordt van elke gebeurtenis rond de burgerlijke staat van personen een akte opgesteld door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de desbetreffende gemeente. De aktes worden verzameld in de administratie van de burgerlijke stand, bestaande uit de registers van geboorte, huwelijk en overlijden.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een officiële notariële akte waarmee ongehuwde samenwonende partners bepaalde zaken kunnen vastleggen, zoals de verdeling van de huishoudelijke kosten, het gebruik van bankrekeningen en de verdeling van de (gemeenschappelijke) bezittingen bij beëindiging van de relatie. Een samenlevingscontract leidt niet tot een familierechtelijke betrekking.

Stamboom

Een stamboom is een overzicht van de verwantschap tussen personen in een familie. Er zijn verschillende vormen van stambomen, zoals een kwartierstaat, een stamreeks of een parenteel.

Stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek richt zich op de geschiedenis van een familie. In het onderzoek breng je een familie in kaart op basis van verwantschap.

Stamreeks

Een stamreeks is een overzicht van de opeenvolgende voorouders van een persoon in rechte mannelijke lijn. Bij het maken van een stamreeks ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader, de stamvader. Als de familienaam in de stamreeks alleen via de rechte mannelijke lijn is doorgegeven, is de stamreeks ook de naamreeks.

Stamvader

Een stamvader is de oudst bekende voorvader van een geslacht in rechte mannelijke lijn. De stamvader vormt het eindpunt van een stamreeks.

Syn

Klik aan om bekende varianten op de term mee te nemen in de zoekopdracht.

Testament

Een testament is een notariële akte waarin de verdeling van de nalatenschap van een persoon is vastgelegd. In een testament staan de erfenis en de erfgenamen vermeld en wie de voogdij over de eventueel aanwezige kinderen krijgt. Bij het ontbreken van een testament valt de nalatenschap onder de regels van het erfrecht.

Toenaam

Een toenaam is een toevoeging aan de voornaam van een persoon, een bijnaam. Het verwijst meestal naar een bepaalde eigenschap of kenmerk van een persoon. Voorbeelden zijn: De Goede, De Grote, De Lange en De Stoute. Een toenaam gebruik je om personen met dezelfde voornaam uit elkaar te houden. In tegenstelling tot een patroniem is de toenaam persoonlijk en wordt niet gedeeld met eventuele broers en zussen. Het gebruik ervan stamt uit de middeleeuwen, toen erfelijke familienamen nog niet gebruik waren. Met de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werden familienamen verplicht en zijn veel toenamen en patroniemen naar familienamen omgezet.

Trouwregister

In trouwregisters hielden kerkgenootschappen bij wie er in hun kerken trouwden. Priesters, predikanten en kosters beschreven chronologisch de namen van bruid, bruidegom en getuigen, de trouwdatum en eventuele eerdere huwelijken van de partners. Trouwregisters zijn een belangrijke genealogische bron van voor de periode van de burgerlijke stand (1811). Kerkgenootschappen registreren hun huwelijken nog steeds. Zie ook: dtb-registers.

UGC

User Generated Content is door gebruikers ingebrachte inhoud. Op WieWasWie.nl worden de stambomen, de familie-en de persoonspagina' s door gebruikers samengesteld en gepubliceerd.

Verklaring van onvermogen

Een verklaring van onvermogen is een schriftelijk bewijs, waaruit blijkt dat een persoon bepaalde kosten niet kan voldoen. Een dergelijke persoon hoeft bijvoorbeeld geen gemeentelijke leges voor een huwelijk, begrafenis of proceskosten te betalen. Een verklaring van onvermogen wordt door de gemeente afgegeven. Bij stamboomonderzoek kun je de verklaring terugvinden in de bijlagen van een huwelijksakte.

Verwantschap

Een verwantschap is een relatie tussen personen. Bij stamboomonderzoek betreft het de verwantschap tussen familieleden, die aangeeft op welke manier zij met elkaar verbonden zijn. Dit kan via een bloedverwantschap of een aanverwantschap. De mate van verwantschap wordt uitgedrukt in verwantschapsgraden.

Verwantschapsgraden

Verwantschapsgraden zijn nummers waarmee aangeduid wordt in welke mate twee personen binnen een familie aan elkaar verwant zijn. Het aantal schakels in op- en neergaande lijn via de gemeenschappelijke voorouder wordt daartoe opgeteld. Hoe lager het cijfer, hoe nauwer de verwantschap. Deze manier van berekenen van verwantschapsgraden is afkomstig uit het Romeinse recht en wordt gebruikt in ons rechtssysteem, bijvoorbeeld in het erfrecht.

Verwantschapsreeks

Een verwantschapsreeks laat zien langs welke weg twee of meer personen van een gemeenschappelijke voorouder afstammen. De reeks gaat in een opgaande lijn naar de gemeenschappelijke voorouder en in neerdalende lijn naar de verwante persoon.

VOC Opvarenden

Personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de scheepssoldijboeken. Voor elk afvarend VOC schip in de periode van 1700 tot 1795 werd een lijst van opvarenden opgesteld. De VOC noteerde per werknemer een uitgebreide salarisberekening. De boeken bevatten de gegevens van zo'n 655.000 matrozen, soldaten en ander personeel.

Volkstelling

Met een volkstelling worden omvang en samenstelling van een bevolking van een bepaald gebied vastgesteld. In Nederland vonden de eerste landelijke volkstellingen aan het einde van de achttiende eeuw plaats. De volkstelling van 1830 wordt echter beschouwd als de eerste officiële Nederlandse volkstelling (census), omdat deze per Koninklijk Besluit werd aangekondigd. In 1879 werd een verplichte tienjaarlijkse volkstelling bij wet vastgelegd. Daarnaast werd in 1850 het doorlopende bevolkingsregister ingevoerd, waarin de veranderingen doorlopend werden bijgehouden.

Voornaam

Een voornaam is de eigennaam van een persoon. In de westerse cultuur worden voornamen voor achternamen geplaatst. De voornamen onderscheiden personen met dezelfde achternaam van elkaar. Een persoon kan meer voornamen hebben, die door vernoemingen meermalen in een familie kunnen voorkomen.

Vragen?

Vragen aan WieWasWie.nl kun je ons sturen via contact, maar kijk eerst even tussen de veelgestelde vragen of de informatie er al tussen staat.

Veelgestelde vragen

Begin meteen met zoeken!

Start de zoektocht naar je afkomst!

Hulp bij het zoeken op WieWasWie.nl vind je hier.

Zoeken

Begin meteen met zoeken en ontdek jouw geschiedenis!

Start zoektocht

CBG-Vrienden krijgen korting op het premium-jaarabonnement, maar sluiten het abonnement wel zelf af! Vink 'jaarabonnement (18,50)' aan, de korting wordt na opgave van het vriendnummer verrekend.