Op het gebruik van de website WieWasWie.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. WieWasWie.nl raadt je aan de gebruiksvoorwaarden en het privacyreglement goed door te nemen voordat je van de website gebruik maakt.

Gebruiksvoorwaarden WieWasWie.nl

 

De dienst WieWasWie.nl wordt u via internet aangeboden door het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis (hierna: CBG). Aan het gebruik van WieWasWie.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door WieWasWie.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

 

1.1 Het CBG levert een dienst via het internet, namelijk WieWasWie.nl, waarmee u onderzoek kunt doen naar de geschiedenis van uw familie op basis van historische documenten.

1.2 Zonder registratie en betaling is de zoekfunctie op WieWasWie.nl te gebruiken. Wanneer u zich registreert, zult u gratis gebruik kunnen maken van uitgebreidere zoekopties op WieWasWie.nl. Aan het volledige gebruik van alle functies die WieWasWie.nl te bieden heeft, is een vergoeding verbonden.

1.3 Wanneer u zich registreert voor WieWasWie.nl, zult u een account aanmaken waarop u direct kunt inloggen en waarmee u direct gebruik kunt maken van WieWasWie.nl. Gegevens die WieWasWie.nl van u verzoekt bij het aanmaken van een account, dient u naar waarheid in te vullen.    

1.4 U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Het CBG mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. Om niet aangesproken te worden door het CBG voor eventuele handelingen van derden, dient u tijdig bij het CBG te melden dat een ander uw wachtwoord kent.

1.5 Uw account is strikt persoonlijk en dient enkel door u gebruikt te worden. Het is verboden om uw account te delen met eventuele derden.

1.6 Bij het gebruik van of het aanmaken van een account op WieWasWie.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt in de gebruikersdatabase van WieWasWie.nl. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die noodzakelijk zijn om de diensten op WieWasWie.nl te kunnen aanbieden. Raadpleeg het privacyreglement van WieWasWie.nl voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

 

2.1 Het is verboden WieWasWie.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

2.2 Het is verboden om schade toe te brengen aan systemen of netwerken van het CBG of haar toeleveranciers, dan wel om andere (internet)gebruikers te hinderen in het gebruik van WieWasWie.nl. Hieronder wordt onder andere verstaan: het doen van denial-of-service aanvallen, het massaal downloaden van gegevens en andere handelingen die de systemen of netwerken van het CBG of haar toeleveranciers overbelasten of normaal gebruik van WieWasWie.nl verhinderen.

 

2.3 Indien het CBG constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag het CBG zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

 

2.4 Indien naar het oordeel van het CBG hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van het CBG of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is het CBG gerechtigd alle maatregelen te nemen die wettelijk zijn toegestaan en die het CBG redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

2.5 Het CBG is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

 

2.6 Het CBG kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart het CBG van alle claims van derden die voorvloeien uit het schenden van de, in dit artikel genoemde, gedragsregels door u.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 

3.1 Het CBG spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

 

3.2 Het CBG onderhoudt WieWasWie.nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

 

3.3 Het CBG mag van tijd tot tijd de functionaliteit van haar dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist het CBG zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert, een en ander in afstemming met de Deelnemersraad.

 

3.4 Het CBG zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren. Klachten of vragen kunnen gemaild worden naar de helpdesk van WieWasWie.nl.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 

4.1 WieWasWie.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van het CBG of haar toeleveranciers. Informatie en afbeeldingen mag u, in het kader van uw stamboomonderzoek en slechts voor eigen studie of gebruik, kopiëren en gebruiken. In alle andere gevallen, waaronder voor commerciële doeleinden, is het verboden om (delen van) de in dit artikel bedoelde intellectuele rechten te kopiëren of gebruiken.

 

4.2 Informatie die u invoert bij het gebruik van de dienst, zoals zoekopdrachten, is en blijft van u. Het CBG heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van gebruik voor analyse van websitegebruik of andere diensten van het CBG.

 

4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan het CBG besluiten tot aanpassing of verwijdering.  

 

4.4 Indien u informatie stuurt naar het CBG, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

4.5 het CBG zal geen kennis nemen van privégegevens die u invoert tijdens het gebruik van haar dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of het CBG daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal het CBG zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

 

5.1 Aan de toegang tot en het gebruik van alle functionaliteiten van WieWasWie.nl is een vergoeding verbonden. Op de website wordt u gewezen op de kosten voor het gebruik van de volledige dienst. Op de website worden tevens eventuele kortingen (bijvoorbeeld voor vrienden van het CBG) vermeld. Deze vergoeding moet vooraf worden voldaan.

 

5.2 Betaling kan worden verricht via iDealbetaling, creditcard of volgens andere betaalinstructies op de website.

 

5.3 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijke verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van het CBG beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het gebruik van WieWasWie.nl in de maand voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

 

6.2 Het CBG is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij het CBG meldt.

 

6.4 In geval van overmacht is het CBG nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 7. Duur

 

7.1 Een abonnement op toegang tot en gebruik van alle functionaliteiten van WieWasWie.nl gaat in op het moment dat u het abonnement via de website afsluit en CBG de daar eventueel aan gekoppelde betaling voor het abonnement heeft ontvangen.

 

7.2 De looptijd van het in lid 1 bedoelde abonnement is afhankelijk van uw keuze. Er kan onder andere gekozen worden voor een looptijd van één maand en één jaar.

 

7.3 Na de in lid 2 bedoelde looptijd eindigt het abonnement. Indien u het abonnement niet actief verlengt, vervallen de rechten die aan het abonnement zijn verbonden.

 

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

 

8.1 Het CBG mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in artikel 7) aanpassen. Voor niet betalende gebruikers geldt dat het CBG deze voorwaarden op ieder moment mag aanpassen.

 

8.2 Het CBG spant zich in om de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aan te kondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

 

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden of prijzen uw abonnement opzeggen. Gebruik van WieWasWie.nl na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde voorwaarden of prijzen.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

 

9.1 Op deze voorwaarden en overeenkomsten met het CBG is Nederlands recht van toepassing.

 

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met WieWasWie.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin het CBG gevestigd is.

 

9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

 

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door het CBG wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

 

9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

9.6 Het CBG is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die WieWasWie.nl of de betreffende dienst van haar overneemt.

Veelgebruikte begrippen

In de begrippenlijst worden genealogische begrippen verklaard. Bijvoorbeeld:

Begrippenlijst

Over WieWasWie.nl


Lees over de organisatie van WieWasWie.nl en de archiefinstellingen die de collecties leveren:

Over ons

Wie doet er mee?

De collecties historische documenten op WieWasWie komen van een groot aantal archiefinstellingen.

deelnemersoverzicht
join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close