Op het gebruik van de website WieWasWie.nl is de onderstaande gebruikersovereenkomst van toepassing. WieWasWie.nl raadt je aan de gebruikersovereenkomst en het privacyreglement goed door te nemen voordat je van de website gebruikmaakt.

1. Accountpagina op WieWasWie.nl

1.1 Voor het gebruik van sommige diensten van WieWasWie.nl moet je je registreren door het opgeven van een e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord. Als je wilt, kun je je accountpagina aanvullen met andere gegevens, zoals je geboortedatum en geboorteplaats. Als gebruiker bepaal je zelf welke informatie je toevoegt.

 

1.2 Een gebruiker kan informatie bijdragen en uitwisselen met andere gebruikers van WieWasWie.nl. De bijdragen kunnen voor anderen zichtbaar zijn. WieWasWie wijst de gebruiker op haar privacyreglement.

 

1.3 Een accountpagina wordt afgeschermd met een persoonlijk wachtwoord. De gebruiker dient dit wachtwoord geheim te houden. WieWasWie raadt je aan regelmatig van wachtwoord te veranderen.

 

1.4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en onderhouden van account- en persoonsgegevens. WieWasWie vertrouwt erop dat de informatie klopt en actueel is. WieWasWie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

 

1.5 WieWasWie raadt gebruikers aan accountpagina's onder hun eigen naam aan te maken en niet onder een bijnaam of fictieve naam. Je kunt je op WieWasWie.nl registreren door bovenin de pagina op 'inloggen' te klikken, een e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord op te geven. Op je accountpagina kun je meer gegevens invullen zoals je voornaam en achternaam.

 

1.6 Heb je het idee dat anderen van je profiel gebruikmaken? Meld dit dan meteen bij WieWasWie via helpdesk@wiewaswie.nl

2. Abonnementen
2.1 Een abonnement voor WieWasWie geeft toegang tot geavanceerde zoekmogelijkheden van het platform zoals vermeld op de pagina 'abonnementen'. De voordelen kunnen gedurende twee weken uitgeprobeerd worden met een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

 

2.2 Een abonnement op WieWasWie wordt afgesloten voor de periode van een jaar, dus tot dezelfde kalenderdag één jaar na het aangaan van het abonnement. Abonnementen worden niet automatisch door WieWasWie verlengd, ongeacht de betaalwijze van de klant.

2.3 Bij aflopen van het abonnement ontvangt de klant een e-mail met daarin de mogelijkheid om het abonnement te verlengen. Bij verlenging van het abonnement begint de jaartermijn te lopen op de dag van betaling.

 

2.4  Als het abonnement niet actief door de gebruiker wordt verlengd, vervallen de rechten die aan het abonnement zijn verbonden en wordt het account teruggezet naar een 'registratie'. Indien gewenst kan de klant op een later moment het abonnement weer op hetzelfde account activeren. 

 

3. Bijdragen aan WieWasWie.nl


Algemeen

3.1 Geregistreerde gebruikers kunnen bijdragen aan WieWasWie.nl door bijvoorbeeld een reactie te plaatsen, een persoons- of familiepagina aan te maken, een stamboom te bouwen, een verhaal over een persoon, gebeurtenis of locatie toe te voegen, een afbeelding te plaatsen of een anekdote te delen.

 

3.2 Andere gebruikers van WieWasWie.nl kunnen op bijdragen reageren door een bericht te versturen of - indien aanwezig - een reactie te plaatsen in het bijgaande reactieveld.

 

3.3 Bijdragen kunnen zowel openbaar als privé zijn. Een openbare bijdrage is zichtbaar voor alle bezoekers van WieWasWie.nl. Openbare bijdragen worden geïndexeerd door websites als Google, maar worden niet actief door ons gedeeld. Een privé bijdrage is alleen zichtbaar voor de geselecteerde gebruikers van een beheerder en voor het redactieteam van WieWasWie.nl.

 

3.4 De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de bijdrage die hij op WieWasWie.nl plaatst.


Intellectueel eigendom

3.5 De gebruiker van de website die een bijdrage levert aan WieWasWie.nl, staat ervoor in dat hij of zij het recht heeft om deze bijdrage en de gehele inhoud daarvan openbaar te maken en dat hij of zij daarmee dus geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Gebruikers van WieWasWie.nl die een bijdrage leveren aan de website, zijn verplicht om daar een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden bij te plaatsen.

 

3.6 Behoudens intellectuele eigendomsrechten van derden wordt de gebruiker die een bijdrage levert aan WieWasWie.nl geacht de intellectuele eigendomsrechten op deze bijdrage en op de inhoud daarvan te hebben.

 

3.7 WieWasWie.nl wil een open bron van informatie zijn, die gebruikt kan worden voor onderzoek en bijvoorbeeld in het onderwijs. De gebruiker van de website die een bijdrage levert, wordt daarom vermoed zijn of haar bijdrage te leveren onder een open licentie tot (her)gebruik van de bijdrage en de inhoud daarvan, in de vorm van een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen-licentie. Alleen wanneer de gebruiker van de website zijn of haar bijdrage vooraf handmatig en expliciet onder een meer restrictieve licentie op WieWasWie.nl plaatst, geldt deze meer restrictieve licentie. Nadat een bijdrage openbaar is gemaakt, kan de gebruiker de licentie op het (her)gebruik van de bijdrage niet meer naar een meer restrictieve licentie omzetten.

 

3.8 Een meer restrictieve licentie dan de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen-licentie op een bijdrage kan echter in geen geval restrictiever zijn dan de licentie die de gebruiker van een derde op de inhoud van de bijdrage heeft gekregen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een foto uit het publieke domein op WieWasWie.nl zet, kan er geen restrictie zitten op het (her)gebruik van deze bijdrage (wanneer het de foto betreft). Deze foto was immers al onbeperkt te gebruiken.


Bevoegdheden WieWasWie.nl

3.9 WieWasWie heeft het recht en is bevoegd om met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten een speciale status te geven aan een openbare bijdrage die volgens WieWasWie.nl van algemeen belang is. Dit kan betekenen dat de webredactie van WieWasWie de bijdrage aanvult, verbetert of verrijkt.

 

3.10 WieWasWie heeft het recht en de bevoegdheid om bijdragen van gebruikers van de website aan te passen of te verwijderen, indien deze bijdragen niet conform de gebruikersovereenkomst op WieWasWie.nl zijn geplaatst, of wanneer zij anderszins in strijd zijn met de gebruikersovereenkomst van WieWasWie.

 

3.11 Wanneer blijkt dat bijdragen van gebruikers van WieWasWie inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal WieWasWie.nl deze bijdragen met onmiddellijke ingang aanpassen of verwijderen.

 

3.12 Meen je uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten aanspraak te kunnen maken of te hebben op de inhoud van bijdragen, dan kun je je tot WieWasWie richten via helpdesk@wiewaswie.nl onder vermelding van 'rechten website', met een duidelijke verwijzing naar de bijdrage waarop je bericht betrekking heeft en onder vermelding van het internetadres waar WieWasWie de bijdrage(n) kan vinden.

 

3.13 Gebruikers die herhaaldelijk bijdragen leveren die in strijd zijn met de gebruikersovereenkomst van WieWasWie.nl, of die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, kunnen tijdelijk of permanent de mogelijkheid tot het leveren van bijdragen op de website worden ontzegd.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Degene die persoonsgegevens openbaar gaat maken, is het met oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), ten aanzien van levende personen verplicht om:

 1. De levende personen van wie persoonsgegevens op internet worden geplaatst voor die tijd in kennis te stellen van de plaatsing van hun gegevens en van het doel daarvan. Bijvoorbeeld: aansluiting van levende personen aan een genealogisch model.

 2. Vóór het plaatsen van de persoonsgegevens van levende personen op internet de betrokkenen in kennis te stellen van de verwerking daarvan. Bijvoorbeeld: uitwisseling aan derden van persoonsgegevens van levende personen.

 3. Van levende personen ondubbelzinnig toestemming verkregen te hebben voor gebruik van de gegevens van de persoon van wie de gegevens zijn of van diens directe betrokkenen.

Degene die persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, heeft daarnaast volgens de Wbp de plicht ten aanzien van levende personen:

 1. Persoonsgegevens van levende personen die op internet zijn geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten verwijderen (zonder opgave van redenen).

 2. Persoonsgegevens van levende personen die op internet zijn geplaatst op gezag van betrokkene te (doen) laten wijzigen.

 3. De persoonsgegevens te melden aan het College Bescherming Persoonsgegevens

4. Regels voor het gebruik van WieWasWie.nl

4.1 WieWasWie biedt via de website een open en toegankelijk platform. Om ruimte te bieden aan iedereen en de kwaliteit en veiligheid van de gebruikers en bezoekers van de website te garanderen, gelden de volgende regels:

 • Blijf netjes! Ongepaste taal, racisme en vooroordelen zijn niet toegestaan. Bedenk dat in het geval van openbare bijdragen iedereen kan lezen wat je schrijft, nu en in de verre toekomst. Gedraag je dus naar behoren. Ongepaste bijdragen worden door de webredactie van WieWasWie verwijderd.

 • Respecteer meningen en opvattingen van anderen. Niet iedereen denkt hetzelfde over genealogie en geschiedenis. Als je iets niet snapt, of wanneer je een bijdrage onduidelijk vindt, vraag dan om uitleg.

 • Blijf bij het onderwerp. In een discussie wil men nog wel eens van onderwerp veranderen. Probeer echter zoveel mogelijk bij het oorspronkelijke gesprek te blijven. Het is altijd mogelijk om een discussie over een nieuw onderwerp te starten.

 • Wees constructief. Zorg dat je bijdrage waardevol is voor anderen en daadwerkelijk iets toevoegt aan WieWasWie.nl. Een kritische opmerking is prima. Een 'daar ben ik het niet mee eens' zonder toelichting of argumentatie niet.

 • Maak geen reclame of promotie voor producten en/of diensten. Een link naar een inhoudelijk relevante pagina in je reactie of bijdrage is toegestaan. Het verwerken van namen, merken of logo's van organisaties of bedrijven in je bijdrage, al dan niet bedoeld als sluikreclame, is verboden. De webredactie van WieWasWie behoudt zich het recht voor deze bijdragen te verwijderen of aan te passen. Plaats je deze toch, dan vrijwaar je WieWasWie van eventuele aanspraken.

4.2 WieWasWie beoordeelt bijdragen aan de website op kwaliteit en op relevantie. WieWasWie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bijdragen te verwijderen, aan te passen of te verplaatsen zonder hiervan melding te maken.


4.3 Tenzij duidelijk anders aangegeven, zijn bijdragen op WieWasWie.nl bijdragen van de desbetreffende gebruiker en niet van WieWasWie. Aan bijdragen kunnen dus geen rechten jegens WieWasWie worden ontleend.


4.4 WieWasWie is er voor jou. Als je ideeën en suggesties hebt over hoe iets beter kan, of als je gewoon iets kwijt wilt, neem dan contact op via helpdesk@wiewaswie.nl. Bij voorbaat willen we je bedanken voor je tijd en moeite.


5. Niet toegestaan gebruik van WieWasWie.nl

5.1 Het is niet toegestaan de website te gebruiken om, al dan niet uit accountpagina's, persoonsgegevens en andere gebruikersinformatie te verzamelen. 


5.2 Het is niet toegestaan om, al dan niet via geautomatiseerde processen, de website te gebruiken om gebruikers en bezoekers van de website ongevraagd of zonder medeweten van WieWasWie te benaderen met commerciële of ideële berichten.


5.3 Het is niet toegestaan de website te gebruiken om commerciële of ideële boodschappen te verspreiden. Dit is vanzelfsprekend ook niet toegestaan als dat gebeurt door nieuwe bijdragen te leveren of door bestaande bijdragen aan te passen of te verwijderen.


5.4 Het is niet toegestaan om (delen van) afgeschermde informatie op WieWasWie.nl zoals informatie van contacten die alleen voor jou zichtbaar zijn of privéberichten van anderen openbaar te maken.


5. Verwijderen account en bijdragen op WieWasWie.nl

5.1 De gebruiker van de website kan te allen tijde zijn of haar profiel op de website verwijderen. Indien een gebruiker daarnaast ook (een deel van) zijn of haar geleverde bijdragen van de site wil halen, kan hij of zij daartoe een verzoek indienen bij WieWasWie via helpdesk@wiewaswie.nl. In overleg wordt vervolgens (een deel van) de bijdragen verwijderd.


5.2 WieWasWie kan besluiten om (een deel van de) bijdragen ondanks een verzoek daartoe niet te verwijderen, indien deze bijdragen openbaar zijn en naar het oordeel van WieWasWie.nl van algemeen belang. Mocht hiervan sprake zijn, dan neemt de redactie van WieWasWie  het beheer en de verantwoordelijkheid over deze bijdragen over, met op verzoek wijziging van naams- en bronvermelding.


6. Wijzigingen

6.1 WieWasWie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gebruikersovereenkomst. De gewijzigde gebruikersovereenkomst is van toepassing vanaf het moment dat deze op de website wordt gepubliceerd. De op enig moment van toepassing zijnde gebruikersovereenkomst is te allen tijde te raadplegen en downloaden op WieWasWie.nl. Controleer de website dan ook regelmatig. Wanneer de gebruikersovereenkomst gewijzigd wordt, komt deze onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.


7. Voorwaarden externe websites

De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan WieWasWie worden beheerd. WieWasWie heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere voorwaarden voor gebruik van toepassing zijn. WieWasWie is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.


8. Verdere informatie

Vragen en klachten kun je te allen tijde aan WieWasWie richten via de onderstaande adressen:


WieWasWie  
Postbus 11755

2502 AT Den Haag 
helpdesk@wiewaswie.nl
Kamer van Koophandel 41011697

N.B. Bij registratie ga je akkoord met het privacyreglement en de gebruikersovereenkomst.

Veelgebruikte begrippen

In de begrippenlijst worden genealogische begrippen verklaard. Bijvoorbeeld:

Begrippenlijst

Over WieWasWie.nl


Lees over de organisatie van WieWasWie.nl en de archiefinstellingen die de collecties leveren:

Over ons

Wie doet er mee?

De collecties historische documenten op WieWasWie komen van een groot aantal archiefinstellingen.

deelnemersoverzicht
join our mailing list

Nieuwsbrief ontvangen?

Close